Wat is gelijkwaardigheid? Gelijkwaardigheid wordt veelal toegepast waar en afgeweken wordt van de voorschriften  / eisen van het bouwbesluit.  Het bouwbesluit schrijft b.v. voor dat een compartiment van een parkeergarage maar maximaal 1.000m2 groot mag zijn. In de praktijk betekend dit dat er bij een garage die groter is dan 1.000m2 meerdere compartimenten noodzakelijk zijn. In de praktijk is dit niet altijd makkelijk en eenvoudig te realiseren wanneer het grote garages betreft. Als gelijkwaardigheid kan hiervoor artikel 1.4 van het bouwbesluit gehanteerd worden. Een gelijkwaardige oplossing is bijvoorbeeld het aanbrengen van een rookbeheersingssysteem. Veelal gaat het hier om een pakket aan aanvullende maatregelen waarbij branddetectie, blusmiddelen, plaatsbepaling van brand leidt tot een maatwerk concept. Bij brand is de eerste zorg het redden van mensen en het blussen van de brand. Voor eigenaren en exploitanten van gebouwen, waaronder parkeergarages, is het daarnaast van belang de gevolgschade te beperken. Zeker nu steeds meer de verantwoordelijkheid bij deze eigenaar/exploitant wordt gelegd. Dan is het ook noodzakelijk dat duidelijk is wat de mogelijkheden zijn. Bij brand moeten mensen veilig en snel kunnen vluchten.

Op deze pagina kunt u een keuze maken om de Handreiking toepassing NEN6098 of beoordelingsrichtlijn rookbeheersystemen te downloaden.

Laatste Nieuws