ExcelAir b.v. Privacyverklaring – Voor algemene gebruikers en klanten

Introductie

ExcelAir b.v. neemt uw privacy zeer serieus. Deze Privacyverklaring is bedoeld om uw rechten uiteen te zetten en om eventuele vragen over uw persoonlijke gegevens te beantwoorden. Als u meer informatie nodig heeft, neem dan contact op met:
Ons beleid en onze procedures voor het hanteren van persoonlijke informatie zijn opgesteld in overeenstemming met de vereisten van de 1995 European Union Data Protection Directive (Directive 95/46/EC) en de General Data Protection Regulation (Algemene verordening gegevensbescherming, van kracht vanaf 25 mei 2018) en de toepasselijke nationale wetgeving.

1. Welke informatie verzamelen we?

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens over u wanneer u met ons en onze producten communiceert en wanneer u goederen en diensten bij ons koopt. De persoonlijke gegevens die wij verwerken zijn:
• uw naam;
• uw gebruikersnaam en wachtwoord;
• uw woon- of werkadres, e-mailadres en/of telefoonnummer;
• uw functietitel:
• uw betalings- en leveringsgegevens, inclusief factuur- en leveringsadressen en creditcardgegevens, wanneer u aankopen bij ons doet;
• informatie met betrekking tot de browser of het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website;
• internetbrowser en besturingssysteem;
• opnames van telefoongesprekken met ons klantenserviceteam; en/of
• andere informatie die u verstrekt.

2. Hoe gebruiken we deze informatie en wat is de wettelijke basis voor dit gebruik?

We verwerken de persoonlijke gegevens die worden vermeld in paragraaf 1 hierboven voor de volgende doeleinden:

• zoals vereist om een overeenkomst met u tot stand te brengen en na te leven, bijvoorbeeld als u een aankoop doet bij ons of een overeenkomst aangaat om diensten te verlenen of te ontvangen. Dit omvat onder andere het verifiëren van uw identiteit, in ontvangst nemen van betalingen, het communiceren met u, het verlenen van klantenservice en het regelen van de levering of andere verstrekking van producten of diensten. We hebben deze informatie nodig om een overeenkomst met u aan te gaan en kunnen dit zonder deze gegevens niet doen;
• om de toepasselijke wet- en regelgeving na te leven;
• in overeenstemming met onze legitieme belangen bij de bescherming van de legitieme bedrijfsbelangen en wettelijke rechten van ExcelAir b.v., inclusief maar niet beperkt tot gebruik in verband met juridische claims, naleving, wettelijke en onderzoeksdoeleinden (inclusief openbaarmaking van dergelijke informatie in verband met juridische procedures of geschillen);
• met uw uitdrukkelijke toestemming om te reageren op eventuele opmerkingen of klachten die wij van u ontvangen en/of in overeenstemming met onze legitieme belangen, met inbegrip van het onderzoeken van eventuele klachten van u of van anderen, over onze website of onze producten of diensten;
• we kunnen de door u verstrekte informatie gebruiken om (i) onze communicatie aan u; (ii) onze website; en (iii) producten of diensten voor u te personaliseren, in overeenstemming met onze legitieme belangen;
• om het gebruik van onze websites en online diensten te controleren. Wij kunnen uw informatie gebruiken om ons te helpen bij het controleren, verbeteren en beschermen van onze producten, content, diensten en websites, zowel online als offline, in overeenstemming met onze legitieme belangen;
• we kunnen elke klantaccount controleren om fraude, terrorisme, onjuiste voorstelling van zaken, beveiligingsincidenten of criminaliteit te voorkomen, te onderzoeken en/of te rapporteren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en onze legitieme belangen;
• wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, kunnen gesprekken worden opgenomen voor kwaliteits-, trainings- en veiligheidsdoeleinden, in overeenstemming met onze legitieme belangen; en
• we kunnen uw informatie gebruiken om u uit te nodigen deel te nemen aan marktonderzoek of enquêtes. We kunnen u ook direct marketing sturen met betrekking tot relevante producten en diensten. Elektronische direct marketing wordt alleen verzonden als u uw toestemming hebt gegeven om deze te ontvangen, of (waar dit is toegestaan) u de mogelijkheid hebt gekregen om u hiervoor af te melden. U kunt zich op elk 2 gewenst moment afmelden voor het ontvangen van elektronische direct marketing door de instructies in de relevante communicatie op te volgen.

3. Met wie en wanneer delen we uw persoonlijke gegevens?

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze dochterondernemingen om deze te verwerken voor ten behoeve van de administratie binnen de groep en om producten of diensten te leveren waarvan delen worden geleverd door andere groepsmaatschappijen dan die waarmee u rechtstreeks een overeenkomst hebt gesloten. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met de volgende derden:
• onze professionele adviseurs zoals onze accountants en externe juridische en financiële adviseurs;
• marketing- en communicatiebureaus die hebben ingestemd om uw persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring;
• marktonderzoekbureaus
• onze leveranciers, zakelijke partners en onderaannemers; en/of
• zoekmachine en webanalyse. Persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met overheidsinstanties en/of politiefunctionarissen indien vereist voor de bovenstaande doeleinden, indien wettelijk verplicht of indien nodig voor de wettelijke bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Persoonlijke gegevens kunnen ook worden gedeeld met externe dienstverleners die deze namens ExcelAir b.v. voor bovengenoemde doeleinden zullen verwerken. Dergelijke derde partijen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, aanbieders van websitehosting, onderhoud, callcenterbeheer en identiteitscontrole. In het geval dat ons bedrijf of een deel ervan wordt verkocht of onderdeel wordt van een ander bedrijf worden uw gegevens bekendgemaakt aan onze adviseurs en die van eventuele toekomstige kopers en worden ze doorgegeven aan de nieuwe eigenaren van het bedrijf.

4. Hoe lang bewaart u mijn persoonlijke gegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens voor geen enkel doel langer bewaren dan nodig is en zullen alleen de persoonlijke informatie bewaren die nodig is met betrekking tot het doel. We zijn ook verplicht om bepaalde informatie te bewaren zoals vereist door de wet of zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke vereisten, geschillenbeslechting, fraude en misbruik te voorkomen of onze algemene voorwaarden te toe te passen. Als u een klant bent, bewaren wij uw gegevens voor de duur van elke contractuele relatie die u met ons hebt en daarna voor een periode van 12 maanden. Als u een potentiële klant bent en u uitdrukkelijk ermee heeft ingestemd dat wij contact met u opnemen, zullen wij uw gegevens alleen bewaren (a) totdat u zich afmeldt voor onze communicatie; of, als u zich niet heeft afgemeld, (b) terwijl u met ons en onze content communiceert; of (c) gedurende 12 maanden vanaf het tijdstip waarop u voor het laatst met ons of onze content hebt gecommuniceerd. In het geval van dat u in contact bent geweest met ons klantenserviceteam bewaren wij deze gegevens zo lang als nodig is om uw vraag op te lossen en tot twee weken nadat de vraag is gesloten. We bewaren uw gegevens gedurende een korte periode na de opgegeven bewaartermijn, zodat informatie kan worden beoordeeld en verwijderd. In sommige gevallen kan de wetgeving vereisen dat ExcelAir b.v. bepaalde informatie bewaart gedurende specifieke perioden anders dan die hierboven zijn vermeld.

5. Waar worden mijn gegevens opgeslagen?

De persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en worden opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt, in welk geval de wetgeving inzake gegevensbescherming van het derde land door de Europese Commissie zal zijn goedgekeurd of er andere toepasselijke waarborgen zullen zijn ingesteld. Verdere informatie is verkrijgbaar bij ons Privacy Team.

6. Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn persoonlijke gegevens?

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. U kunt uw recht om dergelijke verwerking te voorkomen uitoefenen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen, op de knop om u af te melden te klikken in elke communicatie die we u hebben gestuurd of door contact met ons op te nemen.

Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, kunt u die toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Als de informatie die wij over u bewaren onjuist of onvolledig is, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen en ons vragen het te corrigeren of aan te vullen. U hebt ook het recht om, met enkele uitzonderingen en kwalificaties, ons te vragen een kopie te verstrekken van alle persoonlijke gegevens die we over u bewaren.

Wanneer u uw gegevens aan ons hebt verstrekt en deze geautomatiseerd worden verwerkt, kunt u ons mogelijk verzoeken om deze aan u te verstrekken in een gestructureerd, machinaal leesbaar formaat.

Als u een klacht heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt, kunt u ons mogelijk vragen om te beperken hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken terwijl uw klacht wordt behandeld. In sommige omstandigheden kunt u ons vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen (a) door uw toestemming voor het gebruik ervan in te trekken; (b) als het niet langer nodig is dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken; (c) als u bezwaar hebt tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens en we geen goede reden hebben om het te blijven gebruiken; of (d) als we uw persoonlijke gegevens niet hebben behandeld in overeenstemming met onze verplichtingen.

7. Waar kan ik meer informatie vinden over de manier waarop ExcelAir b.v.met mijn gegevens omgaat?

Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring, over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ExcelAir b.v.of indien u uw rechten willen uitoefenen, dan kunt u contact opnemen via dit emailadres:

______________________________________________