ExcelAir B.V. Privacyverklaring – Voor sollicitanten

Introductie

ExcelAir B.V. neemt uw privacy zeer serieus. Deze Privacyverklaring is bedoeld om uw rechten uiteen te zetten en om eventuele vragen over hoe ExcelAir B.V.uw persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt te beantwoorden. Als u meer informatie nodig heeft, neem dan contact op met:

Tenzij we dit anders met u afspreken tijdens het wervingsproces, is ExcelAir B.V. de beheerder van uw gegevens en het bedrijf waaraan u toestemming geeft om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Ons beleid en onze procedures voor het hanteren van persoonlijke informatie zijn opgesteld in overeenstemming met de vereisten van de 1995 European Union Data Protection Directive (Directive 95/46/EC) en de General Data Protection Regulation (Algemene verordening gegevensbescherming, van kracht vanaf 25 mei 2018) en de toepasselijke nationale wetgeving.

1. Welke informatie verzamelen en verwerken we?

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens over u wanneer u solliciteert naar een baan bij ons. De persoonlijke gegevens die wij verwerken zijn:
• uw naam, woonadres, e-mailadres en/of telefoonnummers;
• uw geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit en burgerservicenummer (indien u dit aan ons verstrekt);
• uw opleidingsgeschiedenis en arbeidsverleden;
• andere informatie in uw cv of andere documenten of informatie die u aan ons verstrekt;
• eventuele informatie uit het selectieproces;
• referenties en beoordelingen met betrekking tot uw werk voor vorige werkgevers;
• medische en financiële informatie (indien u dit aan ons hebt verstrekt);
• informatie om uw identiteit en recht op werk te bevestigen, zoals een kopie van uw paspoort;
• details van eventuele niet-uitgezeten strafrechtelijke veroordelingen; en
• informatie met betrekking tot uw feedback over onze organisatie.
• Met uw specifieke toestemming, informatie met betrekking tot uw etniciteit, geslacht, nationaliteit, handicap, religie, seksuele geaardheid en andere informatie met betrekking tot diversiteit.

2. Wat is de bron van deze informatie?

Wij verkrijgen deze informatie rechtstreeks van u, ons personeel, via onze systemen en apparatuur, evenals van derden zoals wervingsbureaus, bedrijven voor antecedentenonderzoek of voormalige werkgevers. We kunnen het ook verkrijgen via uw openbare profielen die online beschikbaar zijn.

3. Hoe gebruiken we deze informatie en wat is de wettelijke basis voor dit gebruik?

We verwerken de persoonlijke gegevens die worden vermeld in paragraaf 1 hierboven uitsluitend voor de volgende doeleinden in overeenstemming met onze legitieme belangen:
• om ons in staat te stellen om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen;
• om wervingsbeslissingen te maken;
• om fraude en andere overtredingen te voorkomen en op te sporen;
• om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; en
• om risico’s te beheersen.

4. Met wie en wanneer delen we uw persoonlijke gegevens?

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen voor administratiedoeleinden binnen de groep. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met onze professionele adviseurs zoals onze auditeurs en externe juridische en financiële adviseurs. Persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met overheidsinstanties en/of politiefunctionarissen indien wettelijk verplicht of indien nodig voor de wettelijke bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Persoonlijke gegevens kunnen ook worden gedeeld met externe dienstverleners die deze namens BSI voor bovengenoemde doeleinden zullen verwerken. In het geval dat een deel van ons bedrijf wordt verkocht of onderdeel wordt van een ander bedrijf worden uw gegevens bekendgemaakt aan onze adviseurs en die van eventuele toekomstige kopers en worden ze doorgegeven aan de nieuwe eigenaren van het bedrijf.

5. Hoe lang bewaart u mijn persoonlijke gegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is en zullen alleen de persoonlijke informatie bewaren die nodig is met betrekking tot het doel. We zijn ook verplicht om bepaalde informatie te bewaren zoals vereist door de wet indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke vereisten, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen of onze algemene voorwaarden te handhaven. We zullen de persoonlijke gegevens in verband met uw sollicitatie (inclusief eventuele notities van het sollicitatiegesprek) gedurende 6 maanden vanaf de datum van hun aanmaak door ExcelAir B.V. of de ontvangst door u bewaren. Als uw sollicitatie succesvol is en u lid wordt van het personeelsbestand zullen wij u een kopie van het personeelsreglement met daarin de Privacyverklaring voor personeel verstrekken. De daarin genoemde bewaartermijnen zijn van toepassing op uw persoonlijke gegevens tijdens uw dienstverband.

6. Waar worden mijn gegevens opgeslagen?

De persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en worden opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt, in welk geval de gegevensbeschermingswetgeving van het andere land door de Europese Commissie zijn goedgekeurd of er andere toepasselijke waarborgen zijn ingesteld. Verdere informatie is verkrijgbaar bij ons Privacy Team.

7. Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn persoonlijke gegevens?

Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, kunt u die toestemming op elk gewenst moment intrekken. Als de informatie die wij over u bewaren onjuist of onvolledig is, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen en ons vragen het te corrigeren of aan te vullen. U heeft ook het recht om, met enkele uitzonderingen, ons te vragen een kopie te verstrekken van alle persoonlijke gegevens die we over u bewaren. Wanneer u uw gegevens aan ons hebt verstrekt en deze geautomatiseerd worden verwerkt, kunt u ons mogelijk verzoeken om deze aan u te verstrekken in een gestructureerd, machinaal leesbaar formaat. Als u een klacht heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt, kunt u ons mogelijk vragen om te beperken hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken terwijl uw klacht wordt behandeld. In sommige omstandigheden kunt u ons vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen (a) door uw toestemming voor het gebruik ervan in te trekken; (b) als het niet langer nodig is dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken; (c) als u bezwaar hebt tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens en we geen goede reden hebben om het te blijven gebruiken; of (d) als we uw persoonlijke gegevens niet hebben behandeld in overeenstemming met onze verplichtingen

8. Waar kan ik meer informatie vinden over de manier waarop ExcelAir B.V. met mijn gegevens omgaat?

Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring, over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ExcelAir B.V.of indien u uw rechten willen uitoefenen, dan kunt u contact opnemen via dit emailadres:

__________________________________

Download als PDF bestand