Omgevingswet definitief per 1 januari 2024

Op 14 maart heeft een meerderheid van de Eerste Kamer ingestemd met het Conceptbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hiermee is de inwerkingtreding van de Omgevingswet vastgesteld op 1 januari 2024. Het bepalen van de inwerkingtredingsdatum is het sluitstuk van een langjarig proces van totstandkoming van het nieuwe stelsel. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De Eerste Kamer stemde al in 2016 in met de Omgevingswet en in 2020 met de wet die de invoering van de Omgevingswet regelde.

Over de Omgevingswet
Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. De Omgevingswet heeft verschillende doelen:

  • Betere mogelijkheden voor een integraal beleid bieden.
  • Betere bruikbaarheid van het omgevingsrecht.
  • Substantiële vereenvoudiging in het omgevingsrecht.
  • Plannen en vergunningen worden zo veel mogelijk gebundeld, procedures worden sneller. Naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheerverordeningen worden circa 400 omgevingsplannen. Dankzij deze bundeling worden kosten bespaard, onderzoekslasten beperkt en komen er betere mogelijkheden voor digitale vaststelling en beschikbaarheid van plannen, besluiten en onderzoeken.

Bbl
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt het Bouwbesluit 2012 en worden de technische bouwvoorschriften opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Lees hier het volledige artikel op de website van brandveilig.com

Over de impact van deze omgevingswet op het gebied van parkeergarage komen wij in een later nieuwsbericht op terug.